Projekt Tereziánsky remeselný dvor

Projekt bol  schválený v rámci Programu  cezhraničnej  spolupráce  SR – AT 2007-2013


Celkové náklady pre projekt: 769 833,44 €
Z toho vedúci partner projektu:
601 411,44 €
Partner projektu: 168 422,00 €
Vedúci partner projektu a žiadateľ: mesto Holíč
Partner projektu: rakúske mesto Hollabrunn
Strategický partner projektu: Krajský pamiatkový úrad Trnava
Trvanie projektu : 01.07.2009 – 30.09.2011


Cieľom projektu je prehĺbenie spolupráce medzi dvoma partnerskými mestami Holíčom a mestom Hollabrunn v Rakúsku prostredníctvom spoločných kultúrnych podujatí. Partnerov v projekte spájajú nielen spoločné kultúrne aktivity, ale  aj spoločná história, ktorej podstatou je život habsburgovskej monarchie – Márie Terézie a F.Š. Lotrinského v Rakúsko –Uhorskom štáte, ktorého súčasťou bolo Slovensko.

 

Implementácia projektu  je rozdelená do 4 fáz:

Prvá fáza je publicita a propagácia projektu. V rámci tejto fázy projektu ako už sám názov napovedá dôjde prostredníctvom médií a dostupných propagačných materiálov k publicite a propagácii projektu. Projekt má už v súčasnosti vytvorené svoje logo, pod ktorým sa bude prezentovať pri všetkých aktivitách projektu. V rámci publicity bude vytvorená web-stránka , kde sa verejnosť bude môcť oboznámiť s projektom a jeho postupnou realizáciou. Publicita zahŕňa aj televízne upútavky, spoty v miestnom rádiu, rôzne tlačoviny.


Druhou fázou projektu je prípravná fáza projektu. Prípravná fáza projektu sa začala realizovať už v roku 2008, kedy vznikla myšlienka realizácie projektu Tereziánsky remeselný dvor. Začali  rokovania s našim partnerským mestom v Rakúsku Hollabrunnom o potrebe získania partnera do projektu. Predstaviteľom mesta Hollabrunn bola predstavená koncepcia projektu a  hlavný cieľ projektu , čo sa stretlo s pozitívnym výsledkom. Získali sme do projektu hlavného cezhraničného partnera – mesto Hollabrunn. Nakoľko sa jedná o projekt, ktorý je spojený s históriou, našim strategickým partnerom sa stal Krajský pamiatkový úrad Trnava. Podporu sme získali aj z Trnavského samosprávneho kraja, ktorý nám projekt odsúhlasil k podaniu. Začali sa intenzívne rokovania všetkých partnerov projektu a tvorili sa spoločné kultúrne aktivity, rozpočty projektu. Žiadosť o NFP sa nám podarilo zaregistrovať 27.03.2009 a dňa 18. a 19.06.2009 bola schválená Monitorovacím výborom v plnej výške.

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Realizačná fáza projektu  sa skladá z dvoch častí: investičná časť projektu a neinvestičná časť projektu. Momentálne prebieha investičná časť projektu v areáli Holíčskeho zámku – úprava časti  vnútorných priestorov jednej z hospodárskych budov zámku, kde vznikne vinotéka a reprezentačné priestory mesta Holíč a vonkajšia úprava areálu tzv. Bastiónu. Neinvestičnú časť projektu tvoria kultúrne aktivity , ktoré v roku 2009 odštartovali v meste Hollabrunn a v roku 2010 a 2011 pokračujú v meste Holíč.


Záverečná fáza projektu zahŕňa zhodnotenie projektu a jeho aktivít, prínos projektu pre všetkých partnerov projektu , predloženie záverečnej monitorovacej správy a spoločné stretnutie partnerov projektu.