Holíčsky zámok oživí Tereziánsky remeselný dvor s vinotékou

Prestavbou prechádza v týchto dňoch časť objektu tzv. depozitu Holíčskeho zámku a úpravy prebiehajú i v priestoroch priľahlého bastiónu. Realizuje sa tak investičná aktivita projektu nazvaného Tereziánsky remeselný dvor v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-AT 2007-2013. Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Vedúcim partnerom je Mesto Holíč, ktoré sa na realizácii podieľa spolu s hlavným cezhraničným partnerom, mestom Hollabrunn a strategickým partnerom, ktorým je Krajský pamiatkový úrad Trnava.

Stavebné práce začali vlani 1.decembra. Vo vnútorných priestoroch depozitu vo vstupnej hale bola odstránená deliaca priečka s interiérovými dverami ako aj časť pôvodnej podlahy. Bola urobená kanalizácia i vnútorná elektroinštalácia s rozvodmi. Vymurovaním priečok vznikli nové priestory, v ktorých bude umiestnená vinotéka, reprezentačné priestory Mesta Holíč a sociálne zariadenia. Vinotéka bude ponúkať vína z okolia Holíča i Hollabrunnu a návštevníci si tu budú môcť kúpiť aj darčekové predmety.

Úpravami prešli aj priestory jedného zo štyroch zámockých bastiónov. Odstránením vrstvy zeminy prišlo k zníženiu a vyrovnaniu plochy bastiónu do predpokladanej pôvodnej úrovne pre zabezpečenie vstupu do priľahlých objektov. Tie budú pre návštevníkov prístupné po osadení chodníkmi.

Zrenovované a upravené priestory depozitu i bastiónu prispejú k oživeniu a postupnému obnoveniu celého areálu zámku. Budú sa tu konať rôzne kultúrne podujatia - Sviatok vína, Tereziánske slávnosti, Remeselný jarmok s ukážkami remesiel a tvorivé dielne, Výtvarný happening, Tereziánsky jarmok a ďalšie.

Priestory bastiónu budú slúžiť tiež ako zázemie pre remeselníkov a rôzne vystúpenia.

Celkové oprávnené náklady projektu Tereziánsky remeselný dvor sú vo výške 769 833 eur. Predpokladaný termín dokončenia investičnej aktivity je 30.apríl 2010, ukončenie projektu je naplánované na 30.9.2011. Slávnostné otváracie podujatie sa uskutoční 29.mája tohto roku, pri príležitosti otvorenia letnej turistickej sezóny v Holíči.

Text a foto L.Novák